Lipno nad Vltavou - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Sdělení k voličským průkazům pro volby do zastupitelstev krajů

*

 

 

S d ě l e n í   k   v o l i č s k ý m   p r ů k a z ů m

pro volby do zastupitelstev krajů

 

Prezident republiky dle § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.,

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů

pod č. 169/2020, s datem rozeslání dne 15. dubna 2020,

 

volby do zastupitelstev krajů

které se uskuteční v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020

 

Volič, který ve dnech voleb (v pátek 2. a v sobotu 3. října 2020) nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad dle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

 

Žádost o vydání voličského průkazu může podat ode dne vyhlášení voleb (15. dubna 2020)

  • osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 hod. středy 30. září 2020), o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam

  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do pátku 25. září 2020) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče1) nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Ve dnech voleb (2. a 3. října 2020) voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku, který spadá do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

Volič právo hlasovat na voličský průkaz může uplatnit v kterémkoliv okrsku,

ale pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu

 

 

1)

Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR poplatek požadují.

 

Přílohy

Zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu - krajské volby 2020.doc

Zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu - krajské volby 2020.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40 kB
Datum vložení: 17. 7. 2020 7:37
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2020 7:41
Autor: